LÆRLINGORDNINGEN

Opplæring av lærlingene

Læretiden

Virksomheten forplikter seg til å:

Skjemaer og eksempler på intern plan finner du her: www.hedmark.org/laerebedrifter

Som godkjent lærebedrift er virksomheten forpliktet til å sørge for at lærlingen når kompetansemålene i læreplanen for faget, og å ha en faglig leder som sørger for den daglige opplæringen. Den faglige lederen skal selv ha fag- eller svenneprøve – eller har minst fem års erfaring i faget.

Det er viktig at både ledelsen og de ansatte bidrar til å skape et godt læremiljø for lærlingene.
Det innebærer å legge til rette for en helt fersk lærling, gi trygghet for at det er lov å stille selv de dummeste spørsmål og ha omtanke for lærlingen.

Læretiden etter ”hovedmodellen” er to år i bedrift, hvorav det ene året defineres som et opplæringsår og det andre som et verdiskapingsår.
I verdiskapingstiden skal lærlingen delta i virksomheten på lik linje med andre arbeidstakere, og altså bidra til verdiskaping. I praksis betyr dette at lærlingen i starten av læretiden får mer opplæring
og trening enn mot slutten av læretiden.

  • lage en intern plan for opplæringen  med utgangspunkt i læreplanen for faget. Planen skal være en konkret beskrivelse av hvilke arbeidsoppgaver lærlingen skal utføre
    i løpet av læretiden.
  • gi personlig støtte, instruksjon og veiledning i faget
  • ha et system for planlegging, gjennomføring og vurdering
    av opplæringen
  • gjennomføre vurderingssamtaler minst hvert halvår.
  • utbetale lønn som avtalt i lærekontrakten
  • melde lærlingene opp til fag- eller svenneprøve ved læretidens slutt, og legge til rette for gjennomføring av prøven

lærlingordningen

BLI MENTOR

tilskudd

blimentor@hedmark.org